Política de Privacitat

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Us informem que les dades que facilite en aquest lloc web en omplir el “formulari de contacte” (o formulari o formulari email) seran tractades de conformitat amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, Reglament de desplegament de la Llei orgànica).
El “formulari de contacte” disponible al lloc web permet als usuaris del lloc posar-se en contacte amb el titular del lloc web enviant-li un correu electrònic mitjançant aquest formulari de contacte.
Aquesta informació correspon a les dades personals enviades per l’usuari a l’hora d’emplenar el formulari de contacte.
Us informem del fet que les dades que vostè faciliti voluntàriament mitjançant el formulari s’enviaran en un correu electrònic que és possible que s’emmagatzemi al sistema de correu electrònic del titular del lloc web.
Les dades no es desaran ni s’emmagatzemaran en altres suports ni dispositius; tampoc no seran emmagatzemades altres dades provinents de la seva navegació pel lloc web.

 1. FINS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Les finalitats del tractament de les seves dades personals són les següents:
Les dades que ens faciliti podran ser utilitzades per posar-nos en contacte amb vostè per tal d’atendre les sol·licituds que vostè pugui enviar a través del formulari en línia.

 2. NATURALESA DE LES DADES TRACTADES I MODALITATS DE TRACTAMENT
a. Les dades personals tractades seran exclusivament les dades comunes estrictament necessàries i pertinents per a les finalitats esmentades a l’anterior punt 1.
b. El tractament de les dades personals facilitades per vostè es fa mitjançant les operacions o el conjunt d’operacions indicades a l’article 3.c de la Llei orgànica 15/1999. El tractament el realitza directament lorganització del Titular del lloc web. 3. NATURALESA DEL PROPORCIONAMENT DE LES DADES I CONSEQÜÈNCIES DE LA SEVA NEGATIVA Recordeu que no esteu obligat a facilitar al titular del lloc web les vostres dades personals per mitjà del formulari de contacte. La comunicació de les vostres dades per mitjà del formulari de contacte és opcional. No obstant això, no facilitar les dades per als fins recollits a l’art. 1 determinarà la impossibilitat de contactar amb el titular del lloc web a través del formulari de contacte.

4. CONTROLADOR DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS (ENCARREGAT DEL TRACTAMENT)
Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte seran enviades per correu electrònic al titular gestor del present lloc web, que és l’encarregat del tractament.

5. DRETS DE L’INTERESSAT
Recordeu que en tot moment podreu exercir els drets que us són atorgats per la normativa aplicable, i en especial els drets reconeguts en els articles 13 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, que reproduïm a continuació, posant-se a continuació en contacte amb el titular del lloc web per mitjà del formulari de contacte.

Article 13. Impugnació de valoracions.
1. Els ciutadans tenen dret a no veure’s sotmesos a una decisió amb efectes jurídics, sobre ells o que els afecti de manera significativa, que es base únicament en un tractament de dades destinades a avaluar determinats aspectes de la seva personalitat.
2. L’afectat pot impugnar els actes administratius o les decisions privades que impliquin una valoració del seu comportament, l’únic fonament del qual sigui un tractament de dades de caràcter personal que ofereixi una definició de les seves característiques o personalitat.
3. En aquest cas, l’afectat té dret a obtenir informació del responsable del fitxer sobre els criteris de valoració i el programa utilitzats en el tractament que va servir per adoptar la decisió en què va consistir l’acte.
4. La valoració sobre el comportament dels ciutadans, basada en un tractament de dades, només pot tenir valor probatori a petició de l’afectat.

Article 14. Dret de consulta al Registre General de Protecció de Dades.
Qualsevol persona podrà conèixer, demanant amb aquesta finalitat la informació oportuna del Registre General de Protecció de Dades, lexistència de tractaments de dades de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del tractament. El Registre General serà de consulta pública i gratuïta.

Article 15. Dret daccés.
1. L’interessat tindrà dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de les dades esmentades, així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer-ne.
2. La informació es pot obtenir mitjançant la mera consulta de les dades per mitjà de la seva visualització, o la indicació de les dades que són objecte de tractament mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no, de manera llegible i intel·ligible, sense utilitzar claus o codis que requereixin lús de dispositius mecànics específics.
3. El dret d’accés a què es refereix aquest article només pot ser exercitat a intervals no inferiors a dotze mesos, llevat que l’interessat acrediti un interès legítim a aquest efecte, i en aquest cas el poden exercir abans.

Article 16. Dret de rectificació i cancel·lació.
1. El responsable del tractament té l’obligació de fer efectiu el dret de rectificació o cancel·lació de l’interessat en el termini de deu dies.
2. Són rectificades o cancel·lades, si s’escau, les dades de caràcter personal el tractament de les quals no s’ajusti al que disposa aquesta Llei i, en particular, quan aquestes dades resultin inexactes o incomplets.
3. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, i es conservarà únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complit el termini esmentat, s’ha de procedir a la supressió.
4. Si les dades rectificades o cancel·lades haguessin estat comunicades prèviament, el responsable del tractament haurà de notificar la rectificació o cancel·lació efectuada a qui s’hagin comunicat, en el cas que es mantingui el tractament per aquest últim, que també haurà de procedir a la cancel·lació .
5. Les dades de caràcter personal s’han de conservar durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, les relacions contractuals entre la persona o l’entitat responsable del tractament i l’interessat.

Article 17. Procediment d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació.
1. Els procediments per exercir el dret d’oposició, accés, així com els de rectificació i cancel·lació seran establerts per reglament.
2. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació.

Article 18. Tutela dels drets.
1. Les actuacions contràries al que disposa aquesta Llei poden ser objecte de reclamació pels interessats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en la forma que es determini per reglament.
2. L’interessat a qui es denegui, totalment o parcialment, l’exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació, ho pot posar en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si escau, de l’organisme competent de cada Comunitat autònoma, que s’ha d’assegurar de la procedència o la improcedència de la denegació.
3. El termini màxim en què s’ha de dictar la resolució expressa de tutela de drets és de sis mesos.
4. Contra les resolucions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades és procedent recurs contenciós administratiu.

Article 19. Dret a indemnització.
1. Els interessats que, com a conseqüència de l’incompliment del que disposa aquesta Llei pel responsable o l’encarregat del tractament, pateixin dany o lesió en els seus béns o drets tenen dret a ser indemnitzats.
2. Quan es tracti de fitxers de titularitat pública, la responsabilitat s’exigirà d’acord amb la legislació reguladora del règim de responsabilitat de les administracions públiques.
3. En el cas dels fitxers de titularitat privada, lacció sexercitarà davant els òrgans de la jurisdicció ordinària.
El tractament tindrà una durada no superior a la necessària per a les finalitats per les quals les dades han estat recollides.